soc_prava_1  soc_prava_2

Во периодот од октомври 2010 до февруари 2011, на дел од територијата на општина Сарај се реализираше проектот: „Подобар пристап до социјални права и социјални услуги за младите Роми“. Учествуваа седум младинци на возраст од 13 – 20 години. Беа обучени за социјалните права и за институциите во кои тие се остваруваат. На завршната работилница беа презентирани новостекнатите знаења и упатени препораки до локалните власти за подобрување на квалитетот на живеење на младите Роми во оваа општина.

Сите граѓани, без разлика на етничката припадност, социјалниот статус, религијата и пол ги имаат следните социјални права:
– ПРАВО НА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
– ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
– ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ
– ПРАВО НА ВРАБОТУВАЊЕ
– ПРАВО НА ДОМУВАЊЕ
– ПРАВО НА ДВИЖЕЊЕ НА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТИ
– НЕДИСКРИМИНАЦИЈА…

Проектот беше поддржан од Советот на Европа, а финансиран од Европската младинска фондација.

Партнер на проектот: Општина Сарај