На почетокот на кампањата, претставниците на НЧП ги презентираа резултатите од истражувањето направено од 3 април до 20 мај оваа година, во рамките на проектот WOMEN 2030 спроведе анонимно истражување со 800 испитаници, од кои 480 жени од рурална средина и 320 од урбаната средина, на возраст од 16 до 45 години.
Од резултатите добиени од истражувањето може да се заклучи дека имаме проблем со менаџментот на менструалната хигиена (УМХ), што се рефлектира во податоците дека 90% од учениците во руралните средини во Македонија се отсутни од училиште за 4 до 5 дена во текот на месецот кога имаат месечен циклус, додека 75% од учениците во урбаните средини недостасуваат од 2 до 3 дена во текот на месецот. Причината за ова се: несоодветни услови за управување со менструалната хигиена на училиште / работното место и високата цена на производите за менструална заштита.
Во однос на прашањето дали имаат услови за одржување на менструалната хигиена на работа / училиште, 90% од испитаниците одговориле негативно, а 25% одговориле дека работат на отворено и немаат пристап до тоалети.

На прашањето “Кои се хигиенските средства за управување со менструалната хигиена?”, 80% изјавиле дека користат хигиенски влошки, 5% користат тампони, а 15% изјавиле дека не употребуваат никакви хигиенски средства во текот на месечниот циклус (тие управуваат само со текстил – палуби или тоалетна хартија / весници). За менструалните чаши, само тројца испитаници знаат, но никој не го користеше, а 63% од жените одговориле дека ќе користат хигиенски капак за поголема употреба. 70% од испитаниците не се свесни за загадувањето предизвикано од хигиенски отпад. Само колку да илустрираме во Македонија околу 6-6.500.000 влошки / тампони месечно, а нивната старост на распаѓање е 500 години.
Податоците од анкетата не мотивираа да доставиме барања до министерствата и бизнис секторот за ублажување на менструалната сиромаштија.

Имајќи ги во предвид сите предизвици со кои се соочуваат жените во Македонија, од надлежните институции и бизнис секторот бараме:
– Воспоставување на Фондот за искоренување на менструалната сиромаштија !!!
– Да се ​​намали даночната стапка за овој тип на производи од 18 на 5%. Менструалните производи не се луксузни стоки !!!
– Управувањето со менструалната хигиена треба да биде вклучено во родовото буџетирање (сите јавни институции / училишта мора да обезбедат соодветен тоалет за достоинствено управување со истите). Тоа значи дека барем еден тоалет ги исполнува стандардите – вода, тоалетна хартија и кутии за избор на отпад.
– Придобивки за компании кои ќе се вклучат во производството и продажбата на производи кои се безбедни за животната средина за управување со менструалната хигиена
Со цел да се воспостави Фондација за искоренување на менструалната сиромаштија, компанијата Јеловица, производителот на менструалните влошки “Таа” и “Беа е бесплатна” донираше пакети со влошки кои ќе бидат дадени во Еуро интернационал, СОС Детско село, детски центар и кризен центар “Надеж” …