Голем дел од здравствените проблеми се поврзани со загадувањето на животната средина, какви добри примери постојат за да се промени ова?  Во јуни 2017 година, земјите-членки од 53 земји се обврзаа на Министерската конференција за животна средина и здравје да развијат национални портфолија за акција за подобрување на здравјето на животната средина. Ова е утврдено во Декларацијата Острава која има 7 приоритетни области и е усогласена со Агендата за одржлив развој од 2030 година. Собравме добри примери и препораки од голем број земји, кои препорачуваме да бидат дел од активностите на националното портфолио. Објавувањето на Европскиот извештај за животната средина и здравјето што е изработен од од WECF е достапен овде