Целта да се дојде до различни медиуми и да се ангажираат локални новинари беше постигната претежно преку ангажирање на новинари од различни делови на земјата и третирање на локални теми за животната средина што ќе им дадат видливост на локалните проблеми и вклучување на локалните засегнати страни во процесот. Новинари од Скопје, Велес и Штип опфаќаа локални приказни, почнувајќи од загадување на воздухот, отпад, загадување на почвата и безбедност на храната, до вода и здравје. Приказните користеа различни медиумски алатки – раскажување приказни преку фотографии, видео, аудио. За најдобра сторија беше избрана приказната „Дивите населби – тивок пекол за екологијата“ на Борјан Бојчев, кој беше награден со лап топ.

Иако Прилеп и Струмица беа исто така делови од земјата во кои беа мета на медиумите, новинарите не го финализираа процесот на производство на стории, бидејќи имаше предизвици што беа презентирани како резултат на пандемијата COVID-19, така што четворица од новинарите (двајца формираат радио станица во Прилеп, а две од ТВ-станици во Струмица и Велес) го откажаа учеството во завршувањето на процесот на менторство. Новинарите беа оптоварени со динамиката на работа во нивната заедница и недостатокот на кадар со кој се соочуваат во медиумите за кои работат, како и од притисокот врз локалните институции и другите засегнати страни од управувањето со пандемијата COVID-19, што го прави целиот процес многу тежок и задачата тешко да се исполни. Сепак, тие остануваат дел од мрежата и се обучени за справување со еколошките проблеми преку принципите на конвенцијата во Архус и ќе продолжат со соработката и споделувањето информации и искуства преку Клубот на пријатели на Архус, даваат видливост на темите за животната средина на локално ниво преку нивните медиуми во иднина и да ги инспирира граѓаните да се вклучат во еколошки прашања на локално ниво.