Новинари за човекови права во рамки на проектот WatSanPlan, а во соработка со партнерите го произведе водичот  „Како да се намали и спречи ширењето на заразни болести во училиштата“. Ова четиво ке биде дел од абдејтираната верзија на Компендиумот за вода и санитација.

Препораките може да ги прочитате WSSP_Compendium-new chapter_MAC_final