Healthy_futureЗаштита на децата од изложување на штетни хемикалии за да се избегне неповратно оштетување. Под ова мото, WECF го организираше настанот “Ајде да осигураме здрава иднина” на шестата министерска конференција на Светската здравствена организација за заштита на животната средина и здравјето.

Настан за здравјето на децата

Поголемо разбирање на трошоците за здравјето на животниот циклус, ризиците и трошоците за неактивност се неопходни во поглед на изложеноста на деца на штетни хемикалии. Затоа WECF ги покани учесниците да споделат искуства за ризиците во здравјето на децата во животната средина за време на еден друг настан, во кој се разгледуваа различни извори на изложеност и најдобри практики за напредок.

Трошоци за животната средина и ризици

Конкретни и добри практики беа прикажани од проекти за нехемиски алтернативи и хемиски супстанции, за заштита на водите и за кружни економски политики од Албанија, Ерменија, Босна и Херцеговина, Чешка, Франција, Германија, Грузија и Молдавија.

Развојното разбирање на здравствените трошоци и ризиците, трошоците за неактивност и добри примери се итно потребни. Примери за ова се алтернативи на хризотил азбест, хемикалии за ендокрини пореметувања (EDCs), постојани органски загадувачи (POPs), тешки метали и загадување на водата.