Фотографиите од луѓе се особено важни за активистите, бидејќи тие можат да им помогнат на
другите луѓе да сочувствуваат со вашата приказна. Човекот сака да гледа слики на други луѓе и
честопати може да прочита многу за нивните мисли и емоции од нивните изрази на лицето и
јазикот на телото. Можете да ја фотографирате вашата заедница како група или да одберете
поединечни портрети од членовите на заедницата. На оваа тема и многу повеќе за улогата на фотографијата граѓанскиот активизам ќе најдете на следниот линк   Media-priracnik-za-DEVCOа