Целта на овој проект е да се подигне свеста за заштитата на животната средина и управувањето со ризиците на системите за водоснабдување и канализација, и да се дејствува особено во областа на квалитетот на водата и канализацијата во руралните заедници.

Воведувањето на План за безбедност на вода и санитација (ПССП) ги охрабрува граѓаните да промовираат локални активности за подобрување на системите за водоснабдување и канализација, со активно учество на студенти, млади, наставници, локални жители и властите.

Во трите земји-членки на проектот, Романија, Албанија и Македонија, постои голем јаз меѓу руралните и урбаните области во однос на инфраструктурата и условите за живеење. Во многу рурални средини, системот за водоснабдување и канализација не е ажуриран и треба да се подобри. Приоритетот на креаторите на политиките и на донесувачите на одлуки треба да се придвижи кон секторот за вода и канализација, но локалните заедници, исто така, можат да преземат акција за подобрување на нивната ситуација.

WECF со партнерите го разви компендиумот за ПБВС со насоки, основни информации и конкретни совети како да се развие и имплементира планот за безбедност на вода и санитација во руралните средини. Компендиумот на ПБВС беше преведен на романски, албански и македонски јазик и ќе се применува во трите земји.

Активностите опфаќаат воспитни мерки за мали општини и училишта со целна група од население од 36 000 во Македонија и 32 000 во Албанија. Во Романија активностите ќе се фокусираат на едукација на наставниците преку акредитирана програма за обука од страна на училишните власти и развој и имплементација на национално упатство за мали заедници за управување со ризици за управување со пиење со ризик со Министерството за здравство. На национално ниво, проектот исто така вклучува и тркалезни маси за релевантните чинители за резултатите од проектот, како и сродни теми како што се пристапот до квалитет на вода и пристапот за проценка на ризик.

Првиот состанок за проектот се одржа во Скопје на крајот од ноември, во чии рамки беше одржан и тренинг засоцијалните медиуми како алатка во видливоста и работата на граѓанските организации. Како резултат на овој проект и заедничките заложби на си те партнер организации на оваа средба се даде иницијатива за создавање на Мрежа на НВО кои ќе работат на полето на водата, санитацијата и хигиената, која ја нарековме Балканска мрежа за вода, санитација и хигиена.

Партнери во овој проект се:

Лидер на проектот: ВЕЦФ Германија

Во Романија: Аквадемика

Во Македонија: Новинари за човекови права

Во Албанија: Жените во развој – Скадар

Проектот е финансиран од Сојузното министерство за животна средина, заштита на природата, градежништво и нуклеарна безбедност Германија.