Оваа алатка за проценка и мониторинг на родово влијание (GIM алатка) е развиена во
рамка на проектот Жени2030, со експлицитна цел да им се помогне на жените и
родовите граѓански организации да ја имплементираат Агендата на ОН 2030 за одржлив
Развој, со посебен фокус на Целта за одржлив развој (SDG) 5 до 2030 г.
Агендата е изградена врз основа и се проширува врз Милениумските развојни цели
преку промовирање на одржлив развој, човекови права и родова еднаквост во економските,
социјални и еколошки области.
Целта на алатката (првиот дел) е да им обезбеди на партнерите на Women2030 заедничко разбирање за тоа како да ги проценат родовите прашања во локални, регионални и национални контексти, со цел да
создаде здрава основа на споредливи податоци за проектот Жени 2030 и поставување на основа за родова само имплементација на ЦОР. Понатаму, мониторингот, пак, е
систематски процес на оценување и мерење на постигањата кон договорените
аспекти на ЦОР во однос на родовата еднаквост. За таа цел, Women2030 со оваа алатка
(втор дел) усвојува родово одговорен пристап за следење, кој им овозможува на сите партнери да ги
мерат родово чувствителните индикатори за секој SDG и да ги проценат  промените и напредокот.

Link:http://www.wecf.org/wp-content/uploads/2019/01/FINAL-GIM-Tool-Jan-19.pdf