Новинари за човекови права во рамките на проектот Хемиски безбедни ПО ЗДРАВЈЕТО играчки ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, подржан од  Глобалниот Еколошки Фонд (ГЕФ ПМГ) денеска го промовираше Водичот за (не)безбедни играчки во Македонија.

Истиот може да се најде данлодира овде: