Новиот извештај на Светската банка се однесува на менаџирање на процесот на згаснување на јагленокопите и им помага на владите да се подготват и да управуваат со затворањето на рудниците за јаглен и поврзаните влијанија врз заедниците и благосостојбата на луѓето.

Во извештајот се опишуваат чекорите што владите можат да ги преземат за да ги минимизираат социјалните конфликти и економските проблеми.

 

Во извештајот се разгледуваат докази за затворање на рудниците ширум светот и се базира на искуствата од 11 проекти финансирани од Светска банка и други глобални искуства.

Managing Coal Mine Closure – Achieving a Just Transition for All November 2018