Новинари за човекови права – НЧП ги поканува сите заинтересирани граѓани да учествуваат на Конкурсот за дизајн на првата еколошки безбедна играчка, организиран од НЧП, а во рамките на проектот Хемиски безбедни по здравјето играчки во Република Македонија, поддржан од ГЕФ ПМГ .

Проектот Хемиски безбедни по здравјето играчки во Република Македонија се спроведува во период од септември 2018 до август 2019 година од страна на Новинари за човеки права, во партнерство со Здружението за социјални иновации и одржлив развој РАДАР.

Генерални цели на проектот се:

– Зајакнување на капацитетите на Министерството за економија, Министерството за здравство и Министерството за екологија

– Да се поттикнат медиумите да го третираат ова прашање и да ги информираат граѓаните за опаснстите по здравјето и по животната средина од употребата на неиспитани играчки со сомнителен квалитет

– Промоција на првата еколошка играчка изработена во Северна Македонија, која не содржи опасни хемикалии

-Koj ги контролира играчките дали содржат токсични материи за кои е докажано дека предизвикуваат рак, неплодност кај девојчињата, оштетувања на нервниот систем, алергии…

Заради поволната цена, родителите купуваат играчки, кои се со лош квалитет и брзо се кршат, а потоа завршуваат на депониите и претставуваат дополнителен проблем.

НЧП и РАДАР преку овој проект ќе поттикнат на размислување граѓаните да избираат меѓу небезбедните и грачки и „Првата македонска еко-играчка“…

 

КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН НА ПРВАТА ЕКО ИГРАЧКА

 

Член 1. Организатор

Организатор на конкурсот е:

Новинари за човекови права – НЧП

Адр: „Венијамин Мачуковски“ 2a-3/16

1000 Скопје, РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Контакт: detstvo@detstvo.org.mk тел: ++ 38970277619

 

Член 2. Предмет и цел на натпреварот

Целта на овој конкурс е да се поттикне одржлив развој, размислување и креативност, во контекст на животната средина и здравјето, преку Предлог на тема:

 • Играчка за дете, во две категории – од раѓање до 3 години и од 3-6 години.

Идејата на НЧП е преку овој конкурс да ја подигне свеста кај граѓаните за животната средина, здравјето, етиката, општествените вредности и воздржаната потрошувачка на производите. Проектот настојува дизајните што се веќе воспоставени  да бидат поправедни, поздрави и поодржливи.

НЧП очекува кандидатите да поднесат предлози кои го интегрираат здравјето и одржливиот развој со предмети кои се во согласност со животната средина и здравјето, со избирање (употреба) на одржливи или био-извори, биоразградливи, еколошки, етикетирани материјали и слично, со методи на производство во кое нема загадувачки процеси, со  дизајн и рок на траење на производот кој гарантира можност за вметување во кружната економија.

– Играчката треба да одговори на основната функција и на планот за безбедност: да е игрива и да биде прилагодена на целна група – Категорија 1: децата од 0 до 3 години и Категорија 2: од 3-6 години.

 

Член 3. Организација на конкурсот

Овој конкурс ќе трае од 10 Април до 1 Јуни 2019 г.

Поединечните учесници или тимови ќе ги достават своите предлози до жирито кое ќе оценува во однос на дизајн, еко-дизајн, педагогија, игривост и стандарди за безбедност и заштита на здравјето на потрошувачите

 • Наративен дел и опис за составот на материјалот од кој се изработува
 • Макета (прототип) или компјутерска анимација (конкурсот не опфаќа дигитални, видео игри и компјутерски осфтвер)

 

Член 4. Услови за учество

Конкурсот е отворен за државјани на Северна Македонија. Учеството на конкурсот е бесплатно. Предлозите за изработка на играчката може да се спроведуваат поедине-чно или колективно – т.е како тим – од најмногу три лица. Секој тим може да предложи само едно решение. Учесниците во тимот неможе и самостојно да учествуваат.

 

Член 5. Спроведување на натпреварот

Конкурсот ќе трае од 10 Април до 1 Јуни 2019 г.

Краен рок за доставување на предлог решенија: 1 Јуни 2019 година на полноќ

Селекција: Жирито ќе избере 3 решенија за секоја група.

Листата на избраните решенија ќе бидат објавени на страната на проектот на www.jhrmk.org. Учесниците ќе бидат идентификувани според нивниот „тимски код” (види подолу, елементи за учество).

 

Избор

Жирито ќе го избере победничкиот проект. Датум на објавување на името на победникот е  1 Јули 2019. Резултатите ќе бидат објавени на страницата посветена на проектот www.jhrmk.org, а шестте тимови ќе бидат информирани и по е-пошта.

 

Член 6. Други елементи за прикажување

6.1. Правни елементи на конкурсот

Анонимност

 • За да се овозможи анонимно испитување на предлозите, учесниците ќе користат „тимски код” кој се состои од три букви, а потоа следат три случајно избрани броеви за да го идентификуваат нивниот проект.
 • Овој „тимски код” ќе биде ставен на секој предлог проект за учество.
 • Tимскиот код ќе биде ставен во формуларот за идентификација, за сите членови на тимот: име и презиме, датум на раѓање, адреса, телефонски број, образование, биографија на учесникот (учесниците), како и сертификат за академски статус кој го потврдува статусот на учесникот за секој член на тимот.

Достапност

 • Дескриптивна белешка и аргументи: Учесниците ќе обезбедат формат на текстуален документ (PDF датотека) од 500 до 750 зборови, накратко презентирање на контекстуални елементи и цели на Предлогот и клучни елементи на техничкото решение (користени материјали, детали …) , со јасно прикажување на предностите на Предлогот за одржлив развој и за здравствените проблеми и за животната средина. „Тимскиот код” се става на овој документ без понатамошна идентификација на тимот.
 • Прототип: формат А1 портрет ориентација (PDF датотека). Овој прототип ќе ги претстави изборите и формализацијата на Предлогот: понудените елементи мора да му овозможат на жирито да оценува за пристапот на дизајнот, oчекуваното формирање на производот, неговите главни карактеристики …

Распоредот на формирање е слободен, но мора да има барем 3D приказ. „Тимскиот код” се става на овој документ без понатамошна идентификација на тимот. Документите ќе бидат испратени како ZIP дигитална датотека по електронска пошта или платформа за преземање на www.jhrmk.org пред 1 Јуни 2019 на полноќ. Потврдата за прием ќе му биде испратена на учесникот. Проектот ќе се смета за поднесен откако испраќачот на документите добил потврда за прием по електронски пат.

 • Користениот јазик во апликацијата и на документите мора да биде македонски.
 • Сите документи кои не ги почитуваат форматите и бараните типови на датотеки нема да бидат земени предвид.

 

Член 7. Интелектуална сопственост

Интелектуалната сопственост и правата што произлегуваат од предлогот доставени до НЧП (Во понатамошниот текст “креација”) се одговорност на учесниците. Секој учесник или тим на учесници гарантира дека неговата креација е без права на трети лица. Секој учесник или тим на учесници гарантира дека е ексклузивен автор на креацијата и на датумот на поднесување, тој е единствениот носител на нејзината интелектуална и индустриска сопственост.

Секој учесник или тим гарантира дека креацијата не е создадена за професионална активност или за обезбедување на услуга на трето лице.

Секој учесник ја ослободува НЧП од било каква одговорност во случај на жалба од трета страна која бара повреда на своите права и гаранции од НЧП,  надоместокот на сите трошоци и пресуди кои произлегуваат од таквите побарувања паѓа на товар на учесникот или на тимот.

Сите апликации ќе останат сопственост на авторите (апликантите) и истите ќе им бидат вратени на нивно барање;

 

Член 8. Жири

НЧП ќе состави жири од дизајнери, експерти за еко-дизајн, педагогија на игри и играчки, стандарди за безбедност и заштита на здравјето на потрошувачите.

При оценувањето на проектите одборот за селекција (жири)  ќе ги земе предвид следниве критериуми:

– релевантноста на решенијата избрани за заштита на здравјето и животната средина

– функционалноста и безбедноста на играчката и неговата игривост за дете од 0 до 3 години

– естетиката и функционалниот дизајн на играчката

– креативност (пр. оригиналност на концептот или иновативен карактер на технологијата или Од економскиот уред кој го придружува креирањето на играчката)

– фактот дека производството е можно по прифатлива цена и дека играчката не е статија

– јасноста на презентацијата на развиениот концепт

Жирито е независно и неговите одлуки се конечни и неможат да бидат оспорени од страна на учесниците.

 

Член 9. Лауреат

Победникот на дизајнот за еко играчка, во двете категории, ќе биде прогласен на 1 Јули. По прогласувањето на победникот, целта е да се направи играчка за Божиќ 2019 година. Пасивната кампања за прибирање финансиски средства за изработка на играчката ќе започне на есен, 2019 г. за да се финансира оваа фаза на производство и да се подигне јавната свест за еколошки дизајнираните и здрави играчки за деца.

Член 10. Исклучување

Жирито ќе ги разгледа сите поднесени проекти. Од Конкурсот ќе бидат елиминирани предлозите кои:

 • Не се во согласност со условите на оваа регулатива и оние што се добиени надвор од роковите.
 • Имаат спорни аспекти (плагијат, фалсификување).

Член 11. Останати одредби
Публикација, изложба, презентирање

Сите презентирани проекти ќе бидат објавени на веб-страницата на здружението НЧП. Шестте избрани предлози ќе бидат изложени на финалниот настан на проектот „Хемиски безбедни по здравјето играчки во Република Македонија“. На барање на заинтересирани страни, тие можат да бидат прикажани и на други места.

Учесниците на конкурсот се согласни да ги дадат апликациите за: публикување, изложување, презентирање и афирмација и други дејства поврзани со целите на проектот.

 

Oglas_GEF (1)