Регионалниот извештај Пекинг + 25 може да се најде ТУКА. Членовите на НЧП учествуваа со 
свои предлози и анализи.