Во рамките на проектите Архус за новинари, организиравме дводневна обука на 21-22 јули 2020 година во Велес. На обуката присуствуваа 10 новинари од Скопје, Велес, Штип, Струмица, Прилеп и двајца обучувачи, како и двајца членови на Здружението за човекови права – координатор на проектот и претседател.

Учесниците на обуката за новинари за Архус се здобија со знаење за Архуската конвенција и трите столба на конвенцијата. Од обуката произлегоа неколку точки:

– Вмрежувањето е потребно за потребите на проектот, но и за понатамошна работа на новинарите на теми од животната средина,

– Потребна е достапна база на податоци за употреба и упатства, т.е. прирачник за новинари, што всушност е дел од проектните активности,

– Изразена е позитивна реакција за формацијата, т.е. употреба на ресурси од Архус центарот што би имале „специјални“ врски со новинарите, во смисла на информирање и брифирање за настаните, учеството на јавноста и пристапот до правдата за еколошки прашања

– Подготвеност за учество во менторска работа и подготовка на приказни за животната средина е изразена во контекст на она што е научено за Архуската конвенција, во следните 4 месеци.

Обучувачите го презентираа материјалот и ја исполнија агендата на три нивоа:

Објаснување на Архуската конвенција и важноста од запознавање на новинарите / уредниците со можностите за стории поврзани со неа.
Архуската конвенција како алатка преку примери.
Основни новинарски пристапи.

Посебно внимание на крајот на обуката беше посветено на работата на новинарите во време на криза, пандемија и слично и како да се работи во посебни итни услови.

Учесниците на обуката имаа можност да се изразат, активно да учествуваат и да поставуваат прашања со цел да се разјаснат начините за пристап до информации и важноста на навремените и проверени информации. Лажни информации и како да се справите со нив беше дел од агендата. Новинарството за мир како пристап беше објаснето и прифатено од учесниците.

Почетниот комплет за новинари вклучуваше „GoPro“ камера како снимач на звук и слика, мемориска картичка, ранец, тетратка, пенкало. Учесниците покажаа задоволство и подготвеност со овој почетен комплет да направат приказни што ќе бидат подготвени во иднина со помош на ментори.

На крајот на проектот беше објавен водичот за еколошко новинарство.