Конференцијата на засегнатите страни, позната како „COP“, е тело за донесување одлуки одговорно за следење и прегледување на спроведувањето на Рамковната конвенција на Обединетите Нации за климатски промени, чија цел е „стабилизирање на концентрацијата на стакленички гасови во атмосферата на ниво што би спречило опасно антропогено мешање во климатскиот систем “.

„COP“ се организира на годишно ниво и обединува 197 нации и територии – наречени засегнати страни – кои ја потпишале на Рамковната конвенција