Наташа Доковска како член на работната ексертска група за вод аи здравје при УНЕЦЕ говореше за време на 6-ти состанок на експертска група за правичен пристап до вода и канализација, што се одржа на 25ти март. Фокус на овој состанок беше  достапноста на водата.

Во прилог е нејзиното излагање: