Градење капацитети за заштита на децата во Северна Македонија

Времетраење: 1 јули 2021 година – 31 декември 2022 година

Управување со проектот: ECPAT Австрија

Партнер на проектот: НЧП – Новинари за човекови права

Агенција за финансирање: Федерално министерство за социјални работи, здравство, грижа и заштита на потрошувачите

Се поголем број деца исчезнуваат и не можат да се следат, што е тренд на модерното општество, а некои стануваат жртви на насилство, експлоатација и трговија со деца. Главните причини за трговија со луѓе се интензивираат за време на пандемијата „Ковид-19“: сиромаштијата, невработеноста и семејното насилство, а маргинализираните групи, како што се Ромите, се особено изложени на ризик да бидат тргувани. За време на пандемијата, бидејќи повеќе деца за прв пат добија пристап до дигитална комуникација и електронска опрема. Поради недостаток на знаење во справувањето со дигиталните медиуми и други фактори на ризик, ризикот да бидат злоупотребени или регрутирани за трговија со деца е значително поголем за децата од маргинализирани групи како што се Ромите.

Следејќи ги искуствата на другите земји кои имаат системи за предупредување за исчезнати деца, Новинари за човекови права во соработка и под проектен менаџмент на ЕКПАТ Австрија, ќе го спроведат „Пилот -проектот за систем за рано предупредување за исчезнатите деца“ во Северна Македонија. Во рамки на проектниот циклус ќе се одржат бројни активности до декември 2022 година, воведувајќи добри практики преку вклучување на различни засегнати страни во процесот на елиминирање на трговијата со деца за трудова / сексуална експлоатација.

„Пилот -проектот за систем за рано предупредување за исчезнати деца“ во Северна Македонија вклучува инволвирање на релевантни засегнати страни, обука на експерти од различни контексти, размена на добри практики, подготовка на регулативи, подобрување на мрежите и безбедноста на Интернет преку иновативни технологии, развој на алатка за онлајн безбедност и пилотирање на систем за рано предупредување за исчезнати деца.

Партнерите на проектот ќе работат заедно за да ги заштитат децата од исчезнување и да спречат да им се наштети на погодените. Важен аспект на проектот е ангажирање различни засегнати страни (јавен и приватен сектор, граѓански организации) во имплементацијата на системот за рано предупредување за исчезнатите деца.

Главната цел е да се подобрат постојните пристапи и да се најдат нови методи за превенција, истрага и ублажување на трговијата со луѓе и деца, како и заштита или зајакнување на правата на засегнатите лица со размена на искуства и стекнување нови знаења. НЧП се потпира на австриското искуство, бидејќи таков систем за рано предупредување веќе постои во Австрија: www.oesterreichfindeteuch.at

Прашања и контакт: Александра Радевска,  aleksandra@jhrmk.org