Регионалниот извештај за усогласеност со CEDAW и Истанбулската конвенција претставува една од активностите во проектот „Обединување на гласовите за ставање крај на насилството против Жени“ спроведена од Ромскиот женски центар Бибија и UN Women во текот на периодот од 10 јули 2018 до 30 септември 2019 година. Проектот е дел од EU/UN Women регионална програма за ставање крај на насилството врз жените во Западен Балкан и
Турција, „Спроведување норми, менување умови“. Проектот е фокусиран со цел обединување на женските гласови, национални и локални граѓански организации, експерти, бранители на човекови права, активисти, невладини организации и национални организации кои работат на Ромите
и родовите прашања, како и за прашањето за превенција и заштита на жените против насилството.
Општата цел на проектот е да придонесе за развој на насочени мерки за намалување на повеќекратните меѓусебно поврзани нееднаквости, дискриминација и насилство против Ромките, како и за зајакнување на гласовите на Ромките со кои треба да се вклучат, известуваат  и да се залагаат за спроведување на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство (Истанбул Конвенција) и Конвенција на ОН за елиминација на сите форми на дискриминација против  Жени (CEDAW).

Во Северна Македонија, Закон за еднакви можности на мажите и жените ја дефинираат дискриминацијата како било каква полова диференцијација, злоупотреба или ограничување кое го загрозува или оневозможува уживањето на човековите права и слободи, при што согласно Законот за спречување и заштита од дискриминација која било директна и индиректна дискриминација врз основа, меѓу другото, на пол, раса и кожа бојата е забранета.

Дали и колку се почитува и до кој степен е усогласеноста со Конвенцијата на ОН за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените (CEDAW) и Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејно насилство (Истанбулска конвенција), кои се однесуваат на  дискриминација на Ромките во областа на здравствена заштита, детски бракови и нудење поддршка и заштита на Ромките во случаи на семејно
насилство можете да го најдете во Регионалниот извештај,  

Извештајот е зиработен со учество на повеќе организации од Босна и Херцеговина: „Отахарин“ од Бјелина, Здружение на жени „Маја“ од Кравица, Здружение на жени „Ромкиња“ од Бјелина, Здружение на жени „Ромска џевојка“ од Прњавор, „Земља џече“ од Тузла, „Буди ми пријатељ“ од Високо и ЦПП „Сензус“ од Мостар;
Црна Гора – „Црногорски женски лоби“ од Подгорица, „Центар за ромске иницијатив“ од Никшиќ, „Младиинфо Црна Гора“ од Подгорица, „Женска Р.Е.
мрежа ПРВА“ од Подгорица и „Клуб Култура“ од Бијело Поље;

Србија – „Ромски женски центар Бибија“ од Белград, „УГ Фемплац“ од Панчево, „Мост 014“ од Ваљево, „Праксис“ од Белград, „Романи цикна“ од Крушевац, „Тернипе“ од Пирот, „Виктимолошко друштво на Србија“ од Белград; „Женски ромски центар“ од Велики Црљени, „Женски проктор“ од Ниш.

Северна Македонија – „Организација на животот од општина Свети Николе,  „Кризен центар Надеж“ од Скопје, „Новинари за Човекови Права“ од Скопје,
„Терно Вас“ од Берово, „Иницијатива на жени од Шуто Оризари“, „Клеа“ и „Ромска асоцијација за Жени и Млади ЛУЛУДИ“ од Скопје.

Автор на Регионалниот извештај: Косана Бекер
Авторите на националните извештаи: Даниела Антоновска М.А. Северна Македонија, Мирјана Влахових Андријашевиќ (Црна Гора), Милена Јуриќ (Босна и Херцеговина) и Тијана Милошевиќ (Србија).