Учениците од основното училиште Блаже Конески реализираат активности за вода и санитација во рамките на нивните наставни планови, благодарение на нивните наставнички Тања Пачешковска и Ефросини Амбаровска. Наставничките зборуваат и за нивните ставови за еколошкото образование и потребата на учениците.
Кратката презентација е направена во рамките на проектот WatSan имплементиран со поддршка на BMUB и беше претставен регионалниот форум за постигнување на ЦоР – RFSD 2022 година во Женева.
Партнери на проектот се WECF international, EASD, Milieucontact Albania, Aquamedica и Women in Development Skoder.