Новинари за човекови  издадоа Прирачник за препознавање лажни профили на социјалните мрежи.

Прирачникот е изработен во рамки на Пилот проект: „Систем за рано предупредување за исчезнати деца“ спроведуван од Новинари за човекови права и управуван од ЕКПАТ Австрија.
Овој материјал е изготвен со помош на Федералното министерство за социјални работи, здравство, грижа и заштита на потрошувачите на Република Австрија.

ПРИРАЧНИК за лажни профили на социјални мрежи