Новинари за човекови права го повторува со важење до 17 ноември 2023 година објавениот отворен повик за избор на ревизорска куќа за ревизија на проект проект „Пилот проект за Систем за рано предупредување за исчезнати деца“ финансиран од Austrian Federal Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection. Повеќе детали во документите во прилог:

otvoren povik za reviziоrski uslugi 26.06.2023

Annex Audit ToR