Новинари за човекови права објавува отворен повик за избор на ревизорска куќа за ревизија на проект проект „Пилот проект за Систем за рано предупредување за исчезнати деца“ финансиран од Austrian Federal Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection. Повеќе детали во документите во прилог:

otvoren povik za reviziоrski uslugi 26.06.2023

Annex Audit ToR