Новинари за човекови  издадоа Прирачник за безбедност на интернет – Препораки за родители, наставници и деца

Прирачникот е изработен во рамки на Пилот проект: „Систем за рано предупредување за исчезнати деца“ спроведуван од Новинари за човекови права и управуван од ЕКПАТ Австрија.
Овој материјал е изготвен со помош на Федералното министерство за социјални работи, здравство, грижа и заштита на потрошувачите на Република Австрија.

Прирачник за безбедност на интернет